Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voortgang CENIRELTA-project januari–april 2014

Terug
Datum: 15-5-2014

De koude Anammox demonstratie-installatie heeft vanaf half februari t/m eind maart 2014 hetzelfde stikstofverwijderingsrendement behaald als van de grote rwzi Dokhaven. In december en januari, en opnieuw in april, traden dips op waarvan is geleerd. De aanloopproblemen zijn geëvalueerd en daaruit bleek onder andere dat real time metingen zeer belangrijk zijn om tijdig te kunnen ingrijpen in het proces. De betrouwbaarheid van deze gegevens is nu verbeterd. In het CENIRELTA project werken waterschap Hollandse Delta, Paques, Technische Universiteit Delft en STOWA aan een nieuw innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Het CENIRELTA project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese LIFE+ subsidie.

Na bemoedigende eerste resultaten tot en met november, gingen de resultaten in december en januari sterk naar beneden. Met name technische problemen met de aanlevering van afvalwater vanuit de zuivering naar de demonstratie-installatie speelden daarbij een rol. In februari is besloten opnieuw slib te enten. De demonstratie-installatie is geheel leeg en schoon gemaakt, waarna nieuwe Anammox bacteriën in de installatie zijn gebracht. Na de nieuwe enting hebben de resultaten een stijgende lijn laten zien, de stikstofverwijdering was in de periode februari/maart bijna gelijk aan dat van de grote installatie rwzi Dokhaven. In april is echter een terugval opgetreden.

De oorzaak van de terugval in april is tweeledig. In de eerste plaats werkte door een technische probleem de automatische regeling van de installatie niet goed. Daarnaast werd de demo-installatie tijdelijk zeer zwaar en onregelmatig belast in verband met werkzaamheden aan de grote rwzi en slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Beide aspecten samen hebben ertoe geleid dat de slibstructuur is aangetast en een deel van het slib verloren is gegaan. In mei wordt de reactor daarom opnieuw bijgeënt.

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt.

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox').

>Lees ook het voortgangsbericht van februari 2014