Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voortgang CENIRELTA-project oktober 2014-januari 2015: Lagere temperaturen en stabiele stikstofverwijdering

Terug
Datum: 12-2-2015

Medewerkers hebben het koude Anammox-proces in de demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam steeds beter onder controle. Hierdoor kunnen zij zich nu volledig richten op de stikstofverwijdering bij dalende temperatuur. De installatie maakt onderdeel uit van het CENIRELTA-project: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox bacterie).

Tot en met november 2014 zijn op bepaalde momenten goede en hoge stikstofomzettingen behaald, echter de lange termijn stabiliteit was niet voldoende. De periodes waarin de biologische omzetting sterk afnam hebben waardevolle informatie opgeleverd voor optimalisatie van het proces. Begin december zijn daartoe enkele technische aanpassingen doorgevoerd in de installatie, met als doel de stabiliteit van het systeem te verbeteren.

Stabiele omzetting
Na de technische aanpassing is ook nieuw korrelslib met daarin de Anammox-bacterie toegevoegd. Sindsdien draait het systeem op een stabiele omzetting. Winstpunt is dat het proces zonder problemen een groot aantal regenbuien heeft doorstaan. Tijdens regenbuien heeft het afvalwater een andere samenstelling en wordt het proces tijdelijk hydraulisch zwaarder belast. Ook een winstpunt is dat het proces nu stabiel functioneert bij watertemperaturen van circa 15 oC; nog niet eerder draaide de demonstratie-installatie stabiel bij deze lage temperaturen.

Stevige basis
Het stikstofverwijderingsrendement blijft nog iets achter bij de doelstelling en de prestaties van rwzi Dokhaven, maar is wel stabiel. De huidige stand van zaken biedt een stevige basis om de stikstofverwijdering in de komende periode geleidelijk op te voeren. Door de juiste procesomstandigheden te creëren (bijvoorbeeld door het toevoegen van voldoende zuurstof) moeten de bacteriën nog actiever worden. Bovendien zullen de bacteriën zich bij de juiste procesomstandigheden geleidelijk vermenigvuldigen. De totale stikstofverwijdering zal daardoor toenemen.
De belangrijkste uitdaging in de komende periode is om het proces en de stikstofverwijdering onder controle te krijgen bij nog wat lagere temperaturen van het afvalwater (ca. 10-12 oC, de temperatuur die het afvalwater in de rwzi Dokhaven in de winterperiode doorgaans heeft); onder deze omstandigheden zijn de bacteriën namelijk minder actief en vermenigvuldigen ze zich langzamer.

Biogas
In het CENIRELTA-project richt de aandacht zich ook op het verder optimaliseren van het zuiveringsproces. De winst van de introductie van de Anammox-technologie in de hoofdstroom is dat stikstof- en organische-stofverwijdering (CZV) niet langer aan elkaar gekoppeld zijn. Dit biedt mogelijkheden voor extra biogas-productie. Voor de volle (energie-)winst zijn er aanpassingen van de A-trap en de sliblijn vereist. Deze aanpassingen beogen zoveel mogelijk organische stof in de eerste stap van het zuiveringsproces (de A-trap) vast te leggen en richting de vergister te sturen. De vergister zet de organsiche stof om naar biogas.

Als vanuit de A-trap meer organische stof richting de vergister gaat , neemt de hoeveelheid biogas toe. Dit is extra energiewinst, bovenop de energiewinst die wordt behaald door inzet van de Anammox-technologie voor efficiënte stikstofverwijdering in het vervolg van het zuiveringsproces.

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken in het CENIRELTA-project gezamenlijk, met Europese LIFE+subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt. Foto: De Anammox demonstratie-installatie.